Kaporta Boya

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
Kaporta Boya

Kaporta; otomobillerin motor, sürücü, yolcu bölümleri ve di?er aksamlar?n? kapatmakta olan metal örtüye denilmektedir. Kaporta, motor ve yolcu bölümlerini korumas?n?n yan?nda motordan ve yürüyen aksamdan gelen sesi minimize eden bir niteli?e sahiptir. Kaporta eskiden daha a??r ve sert malzemeden üretilirken ?imdilerde daha hafif ve kaliteli malzemeden üretilmektedir. Bu durum olas? kaza anlar?nda; arac? ve kaza yap?lan kar?? taraflar? kullan?lan malzemenin kalitesine göre etkilemektedir.

Kaporta boya, bir araç incelenirken veya sat?n al?rken en çok dikkat edilmesi ve özen gösterilmesi gereken konular?n ba??nda gelmektedir. Araçta kullan?lan boyan?n durumu ve kalitesi gerek uzmanlar gerekse de ölçüm aletleri taraf?ndan ayr?nt?l? bir ?ekilde kontrol edilmektedir. Bu durum, kaporta ve boya kontrolü ad? alt?nda kapsaml? bir ?ekilde rapor edilir.

Kaporta ve Boya Kontrolünde Hangi Testler Yap?lmaktad?r?

Gerçekle?tirilen bütün kontrol ve testlerden sonra ortaya ç?kan durum detayl? bir ?ekilde rapor haline dönü?türülür. Arac?n kaporta boya k?s?mlar?na dair mevzular?n fabrika ç?k???ndan kaynaklan?p kaynaklanmad??? veya herhangi bir kaza sonras?nda onar?m ve de?i?im gibi a?amalardan geçip geçmedi?i net bir ?ekilde ortaya ç?kmaktad?r. Söz konusu raporda incelenilen hususlar? ?u maddeler halinde s?ralayabiliriz:

 • Araç ?asi kontrolleri
 • Araç gövde kontrolleri
 • Boyanan parçalar?n kontrolleri
 • De?i?en parçalar?n kontrolleri
 • ?ç direk kontrolleri
 • D?? direk kontrolleri
 • Ön ve arka panel kontrolleri (yanal kayma testi)
 • Stepne havuz kontrolleri
 • Tavan kontrolü
 • Çamurluk kontrolü
 • Bagaj kontrolü
 • Kap? kontrolleri
 • Tampon travers kontrolleri
 • Mar?piyel kontrolleri

Lokal Boya ile Komple Boya Aras?ndaki Fark Nedir?

Lokal boya, arac?n yaln?zca bir bölgesine uygulanan boya ?eklidir. Mesela bagajdan darbe alm?? bir arac?n sadece arka k?sm? boyan?yorsa buna lokal boya denilmektedir. Bir ba?ka deyi?le, sadece belirli bir bölgenin onar?m ve boyama gibi i?lemler geçirmesine lokal boya denir. Komple boya ise tüm arac?n ba?tan ba?a boyan?lma i?lemidir. Fabrikada yap?lan boya oldukça kalitelidir. Bu boyan?n farkl? ortamlarda gerçekle?tirilme ihtimali bulunmamaktad?r. Bu yüzden, herhangi bir durumdan ötürü komple boya yap?lan araçlar, genel itibar?yla pert araçlard?r. Bu nedenle, araç sat?n al?naca?? s?rada kaporta boya unsurlar?n?n dikkatli bir ?ekilde incelenmesi gerekir.